Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

When we are running in the wrong direction there is no sense in increasing the speed.

Ha rossz irányba futunk, nincs értelme fokozni az iramot.

                                            ***

It is not the lead that makes a dog faithful.

Nem a póráz teszi a kutyát hűségessé.

                                             ***

Never show card tricks to those you play poker with.

Sose mutass be kártyamutatványokat azoknak, akikkel pókerezni szoktál.

                                             ***

Both of us love only you. Me, and you, too...

Mind a ketten csak téged szeretünk. Én is - te is.

The most gentle and sweet revenge is the forgiveness. (Bonart Pierre)

A legnemesebb és legkedvesebb bosszú a megbocsájtás.

                                       ***

If the crocodile ate the enemy does not mean that it became your friend. (Goethe)

Attól, hogy a krokodil megette az ellenséget, még nem a barátod.

                                       ***

You say always what you feel, and you make always what you think.

Mindig azt mondd amit érzel, és mindig tedd azt, amit gondolsz.

                                        ***

There is somebody who is thinking about you right now and wishing that you were around. That's the wonderrful thing about friendship. You always feel loved and cared about.

Van valaki, aki most éppen rád gondol és azt kívánja, bárcsak vele lennél. Ez a csodálatos a barátságban. Érzed, hogy szeretnek és törődnek veled.

                                       ***

A friend is one strengthens you with prayers, blessed you with love and encourages you with hope.

A barát az, aki imával erősít, szeretettel áld meg és reménnyel bátorít.

                                        ***

Try to forgive me today because if there is nobody to forgive you tomorrow, you will have a guilty conscience.

Ma bocsáss meg, mert holnap már nem lesz kinek, és neked lesz lelkiismeretfurdalásod.

                                           ***

People may or may not say what they mean...but they always say something designed to get what they want.

Az emberek talán nem azt mondják, amit gondolnak...de mindig valami olyat mondanak, amivel megszerezhetik, amit akarnak. (David Mamet)

                                          ***

Everybody lies, but it doesn't matter since nobody listens.

Mindenki hazudik, de ez úgyse számít, mivel senki sem figyel. (Lieberman törvénye)

                             ***

My wife is the sweetest, most tolerant, most beautiful woman in the world. This is a paid political announcement.

A felegégem a legdrágább, legtürelmesebb, legszebb nő a világon. Fizetett politikai hirdetést hallottak. (Henny Youngman)

                                            ***

The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago, had they happened to be within reach of predatory human hands.

A nap, a hold és a csillagok régen eltűntek volna, ha a mohó emberi kezek őket is elérhetik. (Havelock Ellis) 

                                            ***

Be careful of your thoughts; they may become words at any moments.

Jól vigyázz a gondolataidra. Bármelyik pillanatban szavakká válhatnak. (Lara Gassen)

                                           ***

For those who feel the world is a tragedy for those who think is a comedy.

Akik éreznek, azoknak a világ tragédia, azoknak, akik gondolkodnak komédia.

                                             ***

Not everybody is a musician who walks with a violin.

Nem mindenki muzsikus, aki hegedűvel sétál.

                                              ***

Forgive your enemies, but never forget their names.

Bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket. (J. F. Kennedy)

                                               ***

Never say anything remarkable. It is sure to be wrong.

Soha semmi jelentőset ne mondj. Biztos, hogy tévedés. (Mark Rutheford)

                                                ***

 It has been said that when human beings stop believing in God they believe in nothing. The truth is much worse: they believe in anything.

Úgy tartják, hogyha az emberek már nem hisznek Istenben, nem hisznek semmiben. De a helyzet ennél sokkal rosszabb: bármiben hisznek. (Malcolm Muggerridge) 

                                                 ***

Before getting married, remember that even the devil was an angel in the beginning.

Mielőtt házasságot kötnél, jusson eszedbe, hogy kezdetben az ördög is angyal volt.

                                                 ***

You cannot be wise until you can tell how long you were silly.

Nem lehetsz addig bölcs, amíg meg nem tudod mondani, hogy meddig voltál ostoba. (Gál Béla)

                                                  ***

Learn to wake the joyful memories of the past and to live them over again as they are irreproducible.

Tanuld meg felidézni a múlt örömteli pillanatait és újra átélni, ha már úgyis megismételhetetlenek. (Gál Béla) 

                                                 ***

Today the world changes so quickly that in growing up we take leave not just of youth but of the world we were young in.

Manapság a világ olyan gyorsan változik, hogy mikor felnövünk, nemcsak a fiatalságunktól veszünk búcsút, hanem attól a világtól is, amelyben fiatalok voltunk. (Peter Medawar)

                                                  ***

We all want to be happy, and we're all going to die...You might say those are the only two unchallengeably true facts that apply to every human being on this planet.

Boldogok akarunk lenni és meg fogunk halni. Talán csak ez a két megkérdőjelezhetetlen igazság az, ami mindenkire érvényes ezen a bolygón. (William Boyd) 

                                                  ***

You're never too old to learn something stupid.

Az ember soha nem lehet olyan öreg, hogy ne tudjon megtanulni valami új ostobaságot.

                                                  ***

 Don't be afraid to take a big step if one is indicated. You can't cross a chasm in two small jumps.

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. (David Lloyd George) 

                                                 ***

A lady is a woman who makes a man behave like a genleman.

Hölgy az, akinek a társaságában úriemberként viselkednek a férfiak. (Russell Lynes)

                                                 ***

 People miss a great deal by being sensible.

Az ember rengeteget veszít, ha sohasem veszíti el a fejét. (Martha Gellhorn)

                                               *** 

The best things in life aren't things

A legjobb dolgok az életben nem dolgok. (Art Buchwald)

                                               ***

Don't mix up probability and reality.

Ne téveszd össze a valószínűséget a valósággal. (G. B.)

                                                ***

Diplomacy is entirely a matter of timing lies.

A diplomácia csupán a hazugságok pontos időzítése. (G. B.)

                                                 ***

Losers are never right.

A vesztesnek soha nincs igaza. (G. B.)

                                                  ***

The gravitation of spirit makes a lot of people put themselves on a level with others instead of raising them.

A szellemi gravitáció arra ösztönöz, hogy leereszkedjünk és ne felemelkedjünk valakihez. (G. B.) 

                                                   ***

Senility has three non-medical degrees. At first only the senile man himself will realize certain strange signs, later other people too, and finaly only other people.

A szenilitásnak három nem orvosi fokozata van. A szenilis jelölt először csak magán tapasztal bizonyos jeleket. A második fokozatban már mások is. A harmadik fokozatban csak mások. (G. B.)

                                                  ***

Why should I be afraid of the next day? I am not sure I will see it.

Miért rettegnék a holnaptól? Nem is biztos, hogy megélem. (G. B.)

                                                  ***

 How could you be faithful to yourself when you don't even know what you want, where you came from, who you are, and where you are going?

Hogyan lehetnél hű önmagadhoz, amikor azt sem tudod, hogy mit akarsz, ki vagy, honnan jöttél, hová tartasz? (G. B.)

                                                  ***

Pretend to be truthful until you succeed perfectly.

Addig próbálkozz az őszinteséggel, amíg tökéletesen nem sikerül. (G. B.)

                                                 ***

The eternal talker has no time left, either to hear or to learn.

Az örökös fecsegőnek nem marad ideje se hallgatásra, se tanulásra. (G. B.) 

                                                  ***

You should do nobly even if you weren't nobly born.

Nemes cselekedethez nem kell nemes származás. (G. B.)

                                                   ***

Don't deceive yourself by looking at yourself in a mirror and feel satisfied, other people are not sure whether to be satisfied with you, and they are not looking at you in a mirror.

Ne áltasd magadat, mikor a tükörbe nézve elégedett vagy magaddal, nem biztos, hogy mások is elégedettek lesznek veled; ők nem a tükörben látnak. (G. B.)

                                                   ***

There is nothing new and nothing sure under the sun.

Semmi új és semmi biztos nincs a nap alatt. (G. B.)

                                                  ***

So love the people who treat you right, forget about the ones who don't.

Szeresd azokat, akik jók hozzád, felejtsd el azokat akik nem. 

                                                    ***

Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.

A kedvesség fontosabb, mint a bölcsesség, és ennek a gondolatnak a felismerése a bölcsesség kezdete.

                                                     ***

People change and forget to tell each other.

Az emberek megváltoznak, de ezt elfelejtik közölni egymással. (Lillian Hellman)

                                                    ***

On the keyboard of love, always keep one finger on the escape key.

A szerelem klaviatúráján az egyik ujjunkat tartsuk mindig az escape billentyűn. (Graffiti)

                                                   ***

I like work; it fascinates me. I can sit and look at it for hours.

Szeretem a munkát; lenyűgöz. Képes vagyok órákig ülni és nézni. (J.K. Jerome)

                                                  ***

It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.

Nehéz elhinni, hogy valaki igazat mond, ha tudjuk, hogy mi az ő helyében hazudnánk. (H.L. Mencken)

                                                  ***

Is there such a thing as life before death?

Vajon van-e élet a halál előtt? (Graffiti)

                                                   ***

You're only young once. After that you'll have to find another excuse.

Csak egyszer vagyunk fiatalok. Utána más mentséget kell találnunk. (Graffiti)

                                                     ***

The problem with reality is the lack of background musik.

A valósággal az a baj, hogy nincs hozzá háttérzene.

                                                    ***

No wise man ever wished to be young.

A bölcs emberek sohasem kívánták, hogy fiatalok legyenek. (Jonathan Swift)

                                                     ***

"Be yourself" is about the worst advice you can give to people.

Talán a legeslegrosszabb tanács, amit bárkinek is adhatunk, az hogy légy önmagad.

                                                      ***

The most wasted of all days is one without laughter.

A legelfecséreltebb nap az, amelyiken egyszer sem nevettünk.(E E Cummings)

                                                      ***

Life is about timing.

Az élet lényege a jó időzítés. (Carl Lewis)

                                                      ***

All mirrors are magic mirrors; never can we see our faces in them.

Minden tükör varázstükör, sohasem láthatjuk meg benne arcunkat. (Pearsall Smith)

                                                    ***

God made men big and strong so we wouldn't have to be afraid of woman; it didn't work.

Isten azért teremtette a férfit nagynak és erősnek, hogy ne kelljen félnie a nőtől. Nem jött be. (PC Seldom)

                                                     ***

He has an IQ about room temperature.

Kábé szobahőmérsékletű az IQ-ja. (Dan Hampton)

                                                     ***

A woman should be an illusion.

A nő legyen illúzió. (Ian Fleming)

                                                     ***

A man without a woman is like a moose without a hatrack.

A férfi nő nélkül olyan, mint a jávorszarvas fogas nélkül. (Arthur Marsall)                                            

                                                     ***

Antipathy analyses best, but it is sympathy which understands.

Legjobban az ellenszenv kritizál, de a rokonszenv ért meg. (André Siegfried)

                                                     ***

Friendship is Love without his wings.

A barátság szerelem a szárnyai nélkül. (Lord Byron)

                                                    ***

Everything is good when it leaves theCreator's hands: everything degenerates in the hands of man.

Minden jó, amikor elhagyja a Teremtő kezét, de minden elsatnyul az ember kezében. (Jean-Jacques Rousseau)

                                                    ***

I don't mind lies, but I hate inaccuracy.

Nem zavar a hazugság, de gyűlölöm a pontatlanságot. (Samuel Butler)

                                                     ***

There is no stronger bond of friendship than a mutual enemy.

Nincs erősebb kötelék a barátságban, mint egy közös ellenség. (Frankfort Moore)

                                                    ***

As soon as civilizations grow out of one set of superstitions they replace them with a new lot.

A civilizáció amint kinő egy babona-készletet, rögtön helyettesíti egy halom újjal. (Frank Muir)

                                                      ***

Truth is never pure, and rarely simple.

Az igazság sohasem színtiszta és ritkán egyszerű. (Oscar Wilde)

                                                   ***

Both read the Bible day and night, but you read black where I read white.

Mindketten olvassuk a bibliát éjjel, nappal, de te feketét olvasol ott, ahol én fehéret. (William Blake)

                                                   ***

To believe only possibilities is not faith, but mere philosophy.

Hinni a lehetőségekben nem hit, hanem merő filozófia. (Sir Thomas Browne)

                                                  ***

Truth is the most thing we have. Let us economize it.

Az igazság a legértékesebb, amink van, jól gazdálkodjunk vele. (Mark Twain)

                                                   ***

Truth wears a different face to everybody.

Az igazság mindenkinek más arcot mutat. (James Russel)

                                                    ***

Work out your own salvation. Do not depend on others.

Munkálkodj a saját üdvösségeden. Ne függj másoktól. (Buddha)

                                                   ***

No naked man lost anything.

Meztelen ember még soha nem veszített el semmit.

                                                    ***

One half of the world cannot understand the plesures of the other.

A világ egyik fele nem képes megérteni a másik felének örömeit.

(Jane Austen)

***************************

Paolo Coelho

Fordította: E. Kovács Gyöngyi

May love fill your heart, compassion guide your mind, faith rule your soul...

Szeretet töltse meg szívedet, könyörület az elmédet, hit a lelkedet...

***

I have this strange tendence to look for adventure, when I should be looking for happiness...

Megvan az a fura hajlamom, hogy a kalandot keressem akkor, amikor a boldogságot kellene...

***

All men and women are connected by an energy called love, the raw material from which the universe was built.

Minden férfit és nőt a szeretet nevű energia kötti össze, az a nyersanyag, amelyből a világmindenség épült fel...

***

To heal our wounds, we need courage to face them.

A sebeink meggyógyításához szükségünk van bátorságra, hogy szembenézzünk velük.

***

Stay mad, but behave like normal people. Run the risk of being different, but learn to do so without attracting attention.

Maradj őrült, de viselkedj úgy, mint a normális emberek. Vállald a másság kockázatát, de ezt tanuld meg úgy tenni, hogy ne hívd fel magadra a többiek figyelmét.

***

Don't forget: beautiful sunsets need cloudy skies...

Ne feledd: A gyönyörű naplementékhez felhős égbolt kell...

***

It took me years to understand this, but now I know: braveness is not the absence of fear but rather the strength to keep on going forward despite the fear...

Évekig tartott míg megértettem, de most már tudom: a bátorság nem a félelem hiánya, hanem az erő, amivel a félelem ellenére is folytatjuk...

***

True friends are those who are with us when the good things happen. They are pleased by our triumphs. False friends only appear at difficult times, with their sad, supportive faces, when, in fact, our suffering is serving to console them for their miserable lives.

Az igaz barátok azok, akik velünk vannak, amikor jó dolgok történnek. Örülnek sikereinknek. A hamis barátok csak nehéz időkben jelennek meg, szomorú, támogató arccal, amikor is valójában a szenvedésünk vigaszt hoz szerencsétlen életükben.

******************************

                                                    Shakespeare: As You Like It 2/7

All the world's a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts...

 

Színház az egész világ.

És szinész benne minden férfi és nő;

Fellép s lelép;

S mindenkit sok szerep vár életében...

Shakespeare: Ahogy tetszik 2/7 Szabó Lőrinc fordítása

                                           ***

Shakespeare: Hamlet 3/1

To be, or not to be: that is the question:

Whether 'tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles,

And by opposing end them?

 

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,

S fegyvert ragadva véget vet neki?

 

 G. B. = Gorman Bailer

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 105
Tegnapi: 211
Heti: 562
Havi: 4 041
Össz.: 2 545 968

Látogatottság növelés
Oldal: Angol-magyar idézetek
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »