Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

        

  2009 augusztus 15-én Milánóban a Santa Maria delle Grazie templom melletti Refektóriumban  megcsodálhattam Leonardo: Utolsó vacsora c. freskóját. Ezen az oldalon szeretném leírni egy töredékét azoknak az ismereteknek, amelyeket megtudtam a festményről. A tanulmányom végén érdekes felvételeket láthattok.

Dr. Estók Bertalanné Kiss Olivia honlapja

 ut_v.jpg

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora

Freskó mérete: 460cm x 880cm

Megtekinthető: Milano, Santa Maria delle Grazie kolostor melletti refektóriumban

Apostolok balról jobbra:

Bertalan, ifjabb Jakab, András,...Júdás, Péter, János...Jézus...Tamás, idősebb Jakab, Fülöp,...    Máté, Tádé, Simon

Bibliai háttér

A bibliai idézeteket Károli Gáspár fordította magyar nyelvre.

Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11,23-26

Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.

Máté evangéliuma 

Mt 26, 17-28

A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt. Mikor pedig beestveledék, letelepszik vala a tizenkettővel, és amikor esznek vala, monda: Bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És felettébb megszomorodva, kezdék mindannyian mondani néki: Én vagyok-é az Uram? Ő pedig felelvén, monda: A ki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek Fia jóllehet elmegyen, a mint meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Megszólítván Júdás is, a ki elárulja vala őt, monda: Én vagyok-é az, Mester? Monda néki: Te mondád. Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda:Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vévén poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.

János evangéliuma

 Jn 13,21-25

Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyosságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közűletek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, a kit szeret vala Jézus. Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az a kiről szól? Az pedig Jézus kebelére hajolván monda néki: Uram, ki az?

Leonardo

Leonardo, a törvénytelen gyerek, aki kivételes tehetségével és szorgalmával géniusszá nőtte ki magát, minden gondolkodó embert elkápráztat. A Leonardo életét és munkásságát bemutató debreceni és budapesti kiállítások még azokat az embereket is meggyőzték erről, akik eddig kevésbé ismerték.

Utolsó vacsora

Lodovico Sforza adta a megbízást Leonardonak az utolsó vacsora, a híres evangéliumi jelenet megfestésére. A freskó 1495-1498-ig, 3 év alatt készült el. Leonardo alkotóereje teljében olyan művet alkotott, amit már kortársai is mesterműnek tartottak. Járta hónapokon keresztül Milánó utcáit, hogy ráleljen a legtökéletesebb modellekre, az elméletben már rég megkomponált művéhez.

Luca Pacioli (Leonardo matematikus barátja) De divina proportione értekezésében írja:

 " A mi Leonardónk, avatott kezével méltó elrendezést adott a pillanatnak, amikor testtartásával, mozdulataival mintha mindenki beszélne, az egyik a másikhoz, a megdöbbenéstől felvillanyozva és lesújtva." (Milano, Biblioteca Ambrosiana, kézirat, 1499

Giovanbattista Giraldi költő édesapja szemtanúja volt, amikor Leonardo az Utolsó vacsorát festette, így ír:

"Mielőtt Leonardo hozzáfogott volna, hogy festménye valamely szereplőjét megjelenítse, először gondosan mérlegelte a figura emberi tulajdonságait és természetét.... a látottakról jegyzeteket készített abba a könyvecskébe,amelyet mindig az övében hordott"

Egy szemtanú beszámolójából: 

Néha hajnaltól napnyugtáig ott maradt a templomban, le sem tette a kezéből az ecsetet, és feledve evést és ivást, szünet nélkül festett. Máskor viszont két-három vagy akár négy napon át a kezébe sem vette az ecsetet; órákon át nem tett semmi mást, csak összefont karral álldogált szemben a művel, szigorú tekintettel fürkészve a figurákat"

A festmény azt a drámai jelenetet örökíti meg, amikor Jézus az utolsó vacsorán ezt mondja az apostoloknak: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közűletek elárul engem. (Jn 13,21)

A tanítványok négyszer hármas csoportokaban helyezkednek el, Jézus jobb és bal oldalán.

Az első hármas csoportot Bertalan, azifjabb Jakab és András alkotja. Bertalan feláll, két kézzel az asztalra támaszkodik, felháborodást látok a mozdulatában. Jakab jobb keze András jobb keze mögött, bal keze András vállán. András előre néző nyitott tenyere mintha elhárító mozdulatot tenne, ő vétlen.

A második hármas csoportot Júdás, Péter és János alkotja. Júdást a mai napig az árulás szimbólumaként emlegetjük. (Júdás, júdáscsók, júdáspénz) Karizmatikus egyéniség volt, erős befolyással bírt a tanítványokra, sokszor viszályt keltett köztük, emellett önelégült volt és nagyon szerette a pénzt. Jézus egy évvel az elárultatása előtt ezt mondta: "Nem én választottalak-é titeket, a tizenkettőt? és egy közűletek ördög "  Jn 6,70 Leonardo hónapokig kereste a modellt a csavargók között, Júdás megformálásához. Egyedüli, akinek arca árnyékban van és a könyöke az asztalon. Jobb kezében pénzeszacskót szorongat: vagy az árulás szimbólumaként, vagy azért, mert ő volt az apostolok között a pénztáros. A tanítványok közül ő az, aki nem háborodik fel Jézus bejelentése után, nem fürkészi, nem találgatja ki az áruló, hiszen tudja a választ. Az evangélium szerint János állt legközelebb Jézus szivéhez. Jézus "kebelén" volt az utolsó vacsorán. Jn.13,23 A festményen is Jézus jobbján foglal helyet, keze összekulcsolva. Jánost a Leonardo előtti képeken mindig hosszú hajjal ábrázolták. Odahajol Péterhez, aki azt mondja neki Jézus bejelentése után, hogy kérdezze meg " ki az akiről szól" Jn 13,24 Péter keze János vállán van, fejük összeér, egymás iránti bizalmat sugároz az ábrázolás. Péter jobb kezében kés van, ami azt is szimbolizálhatja, hogy amikor Jézust foglyul ejtik, a poroszlók egyikének levágta a fülét.

Jézus alakja a központban van, a végtelenre nyíló ajtó világos hátterében elhelyezve, végtelen nyugalmat tükrözve, miután kimondta súlyos szavakat. Ennek a nyugodtságnak ellentéte az apostolok nyugtalansága. Mégis először a nyugodtságra irányul minden figyelem a képen. Jézus jobb keze és Júdás bal keze a tányér közelében van. Ki az áruló? "Az, a kinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának" Jn.13,26 A mennyezet gerendáinak összefutó vonalai is Jézusnál találkoznak.

A harmadik hármas csoportot Tamás, idősebb Jakab (János testvére) és Fülöp alkotja. Tamás felfelé mutató ujja felháborodást sejtet, Jakab mintha azt mondaná a mozdulatával: ki lenne képes ezt az embert eláruni? Fülöp szelíden a szívére mutat, hitetlenkedve.

A negyedik hármas csoportot Máté, Tádé és Simon (Jézus unokatestvére) alkotják. Máté Jézus felé nyújtja mindkét kezét, tekintete Simonra irányul, mintha ő sem hinné, hogy Jézust képes lenne valaki elárulni. Tádé Simonnak mond valamit, jobb keze furcsa, nem megszokott tartásban van. Simon bal keze hüvelyk és kisújja érinti egymást, elemzők szerint a kezdet és a vég megjelenítése. Mindkét kezével Jézus felé mutat, tekintete is Jézus felé néz. Művészettörténészek szerint Simon hasonlít az idős Leonardóhoz, mintha magát is meg akarta volna jeleníteni ezen a csodálatos remekművön. 

A freskót hétszer restaurálták, négyszer átfestették. A refektórium nedves, párás fala nem volt ideális helyszín ennek a csodálatos műnek.  1943-ban az épületet amerikai bombatalálat érte.  Csodaként emlegetik, hogy csak ez az egy falrész maradt épen, akkor mégiscsak jól lett megválasztva a helyszín.

1978-1999-ig dr. Pinin Bambrilla kiváló restaurátor vezetésével visszaállították az eredeti képet, Leonardo keze munkáját. Az egyik réteg alatt megtalálták a névjegyét.

 

l_kotta.jpg

Egy 2007-ben napvilágott látott elmélet szerint a freskó egy elrejtett zenei motívumot is tartalmaz. Giovanni Maria Pala szakértő a La Musica Celata ( Az elrejtett zene) c. művében leírja, hogy egy viszonylag rövid himnusz, ami "fájdalmasan lassú", 40 másodpercig tart, 3/4 ütemű, a 15. szd.-ra jellemző zenemű bontakozik ki. Pala a festményre kottavonalakat vetített. Jézus és az apostolok kezei, valamint a kenyérdarabok elhelyezkedései, jobbról balra olvasva, hangjegyekké állnak össze. Pala szerint ez a felfedezés "csupán azt hangsúlyozza, hogy Leonardo egy olyan ember volt, aki hasonló zseniális dolgokkal fejezte ki hitét Istenben"

Leonardo és a mű utóélete

Igen sok nemtelen támadás érte Leonardót és a zseni által festett művet is. Két dologban nem hiszek: Leonardo homoszexualitásában és abban, hogy a festményen Mária Magdolna ül Jézus mellett. A Da Vinci kód fikciói mindenesetre ráirányították a figyelmet a festményre és Leonardóra. A szenzációéhes, tudatlan és hiszékeny embereket könnyű manipulálni, az e témában tájékozottakat azonban lehetetlen.

A haldokló Louvre-gondnok ezt írta Mona Lisa képére, ami a regényre is áll: "So Dark the Con Of man" (Sötét fejezet az emberek becsapására) (Michael Hesemann cikkéből)

*******************************************

 

Látogatás Milánóban 2009.o8.15.

santa_maria_delle_gratie_templom.jpg

                              A Santa Maria delle Grazie templom

A Santa Maria delle Grazie temlomot és  domonkosrendi kolostort 1466-ban kezdte el építtetni Milánó hercege, Francesco Sforza, aki családi temetkezési helynek szánta. A terveket Guiniforte Solari és Donato Bramante álmodta meg és megvalósításukat felügyelte. A templom helyén egy kápolna állt, amelyben egy csodatévő Mária kép volt. Innen származik a neve: Madonna delle Grazie. A templom lombard gótikus stílusban épült, az apszis Bramante munkája, a reneszánsz stílus jegyeit hordozza.

 santa_maria_d.g._templom_kupolaja.jpg

                                                       Apszis 

santa_maria_delle_gratie_templom_bejarata_2.jpg

                                             A templom bejárata

A márvány baldachinkapu két oszlopon áll. Bramante munkája. A freskó Michelangelo Belotti (1729) műve.

 

miserend.jpg

                                                  Miserend

 

santa_maria_delle_grazie_templomban.jpg

                                                Én az oltár előtt

a_kiallitas_nem_a_templomhoz_tartozik.jpg

                A kiállítás nem tartozik a templomhoz...(?)

a_freskohoz_ez_a_bejarat.jpg

                                A freskóhoz a bejárat

A jegyeket a nyári időszakban már két hónappal a kívánt időpont előtt meg kell rendelni, mert előfordulhat, hogy nem jutunk be a kiállításra.

 

utolso_vacsora_milanoban100_2571.jpg

 Titkos felvétel, jobbról a harmadik vagyok, éppen magyarázok...

A festményt 21 évig restaurálták Dr. Pinin Bambrilla vezetésével. Nagyon vigyáznak rá. Egyszerre 25-en tartózkodhatnak a Refektóriumban amelyet két üvegzsilip kamrán keresztül közelítettünk meg. Áhitattal léptünk be a terembe, ahol mindössze 15 percet tartózkodhattunk. Felszerelték a refektóriumot egy különleges elszívóval, amely a látogatók által kibocsájtott levegőből kiszűri a párát.

refektorium_melletti_udvar.jpg 

                                         A refektórium kertje

mogottem_levo_refektoriumban_van_a_fresko.jpg

 Mögöttem lévő teremben van az Utolsó vacsora c. freskó

Sokan kérdezik tőlem e-mailben, hol lehet jegyet rendelni:Tickets reservation Last Supper Tel. +3902 8942 1146 www.cenacolovinciano.org

refektorium_melletti_udvar_3.jpg

                                  A templom és refektórium kertje

 

refektorium_melletti_udvar_2.jpg

                                                A kolostor kertje

 

 Íme egy egri Utolsó Vacsora az egri Rác templomban.

 rac_templom_eger.utolso_vacsora.jpg

Bergamoban a Santa Maria Maggiore templomban található Utosó vacsora c. festmény.

autolso_vacsora_bergamo.jpg

 A Homonnai kastélyban található Utolsó vacsora c. festmény az 1770-es évekből.

 homonna_utolso_vacsora_4.jpg

 Eger, Minorita temlom, tabernákulum ajtón: Utolsó vacsora

min_ut_vacs.jpg

Sixtus - kápolna. Rosselli: Utolsó vacsora

roselli_utolso_vacsora.jpg

Mezőladány Görög Katolikus templom

mezoladany_ut_va.jpg

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 125
Tegnapi: 211
Heti: 582
Havi: 4 061
Össz.: 2 545 988

Látogatottság növelés
Oldal: Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »