Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

Élményeim...

 

mehecske.jpg

Általános 

 A jó ember, akivel jót tesznek, ezáltal még jobbá válik, de a rossz még rosszabbá. (Michelangelo)   

Nem azért éltem meg a 80 évet, hogy mindig ugyanazt mondjam. (Goethe)                                                                                                           

Minden szép, amire szeretettel nézünk. (Morgenstein)

Szeresd azokat, akik jók hozzád. Felejtsd el azokat, akik nem.

A kis szél szítja a lángot, a nagy eloltja. (Ovidius)

A kis kívánság is nagyra nő, ha megtagadják. (Mikszáth K.)

A légvárakat csak ledönteni lehet, bevenni nem. (Horváth Imre)

....nem a ballépés számít, hanem a következő lépés. (Robert Musil)

A szemet-szemért az egész világot vakká teheti. (Mahatma Gandhi)

Három dolog soha nem tér vissza: a kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap. (Daumer)

A nagy erények csodálatra méltóvá tehetnek valakit, az apró hibák szeretetre méltóvá.

A tett halála az okoskodás. (Madách)

Ki a mát csak arra használja, hogy a holnap s tegnapról gondolkozzék, s kinek jelene csak emlékekből s reményekből áll, az soha megelégedve nem érezheti magát. (Eötvös József)

A jó tanár színész, pszichológus, mentalista és manipulátor. Két csodafegyvere van: A játék és személyisége.

Ábrándozás

Ábrándozás az élet megrontója, Mely, kancsalúl, festett egekbe néz. (Vörösmarty)

Álarc

Az álarc összeroppant. Aki mást mutat magáról, mint amilyen, az semmilyen. (Tatiosz)

Állatok

Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők,s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért - te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt. (Márai Sándor)

Aki ismeri az állatok viselkedését, többet tud a világról, mint gondolnánk! Mert olyan tükörben látja az életet, ami nem torzít; azt mutatja, ami van, és nem azt, amit látni szeretnénk. (Gáll István)

A kutyám jön, hogy kitöltse a hűtlen barátok által hagyott űrt a szívemben. Nincs benne irigység, rosszakarat vagy gyűlölet. Nem árulja el a titkaimat, nem lesz féltékeny a sikereimre, és nem leli örömét a bánatomban. (George Eliot)

Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik. (Mahatma Gandhi)

Ugyanazon a réten a marha füvet keres, a kutya nyulat, a gólya gyíkot. (Seneca)

Egy fatörzs, ha sokáig úszik is a folyóban, még nem válik krokodillá. (Egyiptomi közmondás)

Válogasd cselekvésed módját. Az egyenes vonalban szálló madarat könnyű eltalálni, az ide-oda csapongót nehéz. (Gracian)

Az elővigyázatos idejekorán küldi nyugalomba versenylovát, és nem vár arra, hogy futás közben elessék, és a nézők kacajának tárgya legyen. (Gracian)

Aki hattyútojásból kel ki, hattyú marad, ha baromfinép között nevelődik is! (Andersen)

Ami az egyiknek bagoly, a másiknak pacsirta. (Reuter)

Az igazi róka nem csupán azt a szőlőt nevezi savanyúnak, amelyet képes elérni, hanem a mások elől leszedett szőlőt is. (Friedrich Nietzsche)

Barátság

Az igazi barátság olyan az emberi világ diszharmóniájában, mint egy finom, halk akkord. (Wass Albert)

Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább... A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.
(Márai Sándor)

A lelki egészség megtartására a legkülönb medicina: az őszinte baráti intelem. (Francis Bacon)

A barátság nem jogcím arra, hogy jellemhibáinkat feltétlenül és kötelességszerűen megbocsássák. (W. A)

A barátság nem azt jelenti, hogy jogod van beavatkozni embertársad belső életébe. (W. A.)

Ha a barátság meginog attól, hogy egyszer ellentmondottál, akkor mondj másodszor is ellent, mert az ilyen viszonynak nem szabad megérnie a holnapot. (Halászi Aladár)

Ha meg akarunk ítélni egy embert, akkor ne jó tulajdonságait, hanem tetteit tekintsük. (La Rochefoucauld)

A barát dolga az is, hogy szemére vesse barátjának, ha ostobaságot akar elkövetni. (J.R.Tolkien)

Bátorság

Néha sokkal nagyobb bátorság kell a fék meghúzásához, mint a rakéta indításához. (I. Bergman) 

Becsület

Az aljassággal nem lehet összeférni, mert nem kötelezi a becsület; ezért nincs rossz emberek között barátság, és baráti szolgálataik akkor sem értékesek, ha látszólag azok, mert nem becsületérzésből fakadnak. (Gracian)

A becsületét csak az adja el, akinek nincs. (Török László)  

Boldogság

A boldogság olyan pillangó, melyet ha kergetünk, soha nem érhetünk el, de ha leülünk csendben, leereszkedik ránk. (N. Hawthorne)

A boldogság olyan, mint az árnyék: ha hajszoljuk, elszalad előlünk, de ha a napfény és az igazság felé megyünk, követ bennünket.

Ködös célok és távoli kalandos tervek után csak az futkos, akinek nyugtalan vágyai vannak, s akinek nyugtalan vágyai vannak, az nem boldog. (Wass Albert:A titokzatos őzbak)

A boldogság nem a jólét, nem az élvezet, nem a vágy, nem a megelégedés, nem az öröm, hanem mindegyikből egy kevés. (Coco Chanel)

A boldog emberek azért mértékletesek, mert jó sorsuk jó kedéllyel áldotta meg őket. (La Rochefoucauld)

Nincs szomorúbb és lehangolóbb a későn érkező boldogságnál. (Turgenyev)

A magam módján állok bosszút üldözőimen: kegyetlenebb büntetést nem mérhetek rájuk, mint úgy, hogy bármit tesznek is, boldog vagyok. (Rousseau)

Bölcsesség

A lehető legkevesebbet dobni a tengerbe a rakományból, hogy a hajó könnyedén haladjon: ez a bölcsesség. (Flauber)

Az ifjúkori fásultság az öreg korra a bölcsesség látszatába burkolódzik. (Halászi Aladár)

A bölcsesség nem a fejünkben, hanem a szívünkben rejlik. (Tatiosz)

Búcsúzás

Akárhonnan jövünk, akárhová megyünk, a búcsú mindig bánat, és mindig fájnak a halk-szavú árnyak, kísértetes csengés: talán soh'sem látlak... (Wass Albert: Örök búcsúzás)

Bűn

Sok mindenre ráfoghatjuk, hogy a Földön a véletlen uralkodik. Ez alól a bűnök kivételek.

Nincs oly ostoba bűn, mely fel ne öltse az erény egy-egy jelét külsején...(Shakespeare)

Csoda

Lásd, szimatold a csodát, ott, ahol éppen van. Mindig a közeledben van. Legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani utána a kezed. (Márai Sándor)

Dicséret

Mindenkit dicsérni kell - ki kell mondani bókjainkat az emberek szemébe, de a hátuk mögött is, ha van valószínűsége annak, hogy visszajut hozzájuk. (Thackeray) 

Az embereknek bátorításra van szükségük. Az megduplázza természetes ellenálló képességüket...Ahelyett, hogy örökké szemükre vetnénk hibáikat, dicsérjük erényeiket. (Eleanor Hodgman Porter)

Ember

Megismerheted egy ember jellemét abból, ahogyan azokkal bánik, akiktől nem vár semmit. (Dickens)

Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott? Nézz meg egy virágot! (Wass Albert)

Az emberek olyanok, mint a csillagok; néhányan létrehozzák saját fényüket, míg mások visszatükrözik azt a ragyogást, amit kapnak. (José Marti)

Az emberek a legkülönbözőbb módon igyekeznek magukat fontossá és jelentőssé tenni. Legtöbbször sikertelenül. (Estók Bertalan)

Két emberfajta él, az egyik önmaga elől elmenekszik, a másikhoz nem ér a lárma, mert elrejtőzik önmagába. (Wass Albert: Szent a falu)

Az ember az egyetlen teremtmény a világon, amely nem akar az lenni, ami. (Albert Camus)

Ha be akarsz pillantani az emberek lelkébe és meg akarsz ismerni valakit, ne azt figyeld, hogyan beszél, hallgat, sír, vagy hogy megmozgatják-e a nemes eszmék, hanem azt, hogyan nevet. Aki szívből tud kacagni, jó ember. (Dosztojevszkij)

Ugyanazon férfi az egyik asszony mellett gyáva bölcs, a másik mellett azonban egy eszeveszett hős. (Jókai Mór)

A tehetség csöndes magányban fejlődik, a jellem a világ árjában. (Goethe)

Ha tudnánk, milyen keveset foglalkoznak velünk mások, talán nem idegeskednénk olyan sokat azon, mit gondolnak rólunk. (Olin Miller)

Az ember esze félelmetesebb fegyver, mint az oroszlán karma. (Schopenhauer)

Itt mindenki úr akar lenni, pedig senki sem ura önmagának. (Goethe)

A rossz példa visszaüt azokra, akik szolgáltatják. (Seneca)

Nincs ember, aki ne mutatná már élete legelső korszakában, hol rejlik testének s szellemének legsebezhetőbb pontja. (La Rochefoucauld)

Ne gondolj a rosszra, mert a mélybe taszít. A jó gondolat ajándék, szárnyalás, magasba vágyódás - felemelkedés. (Tatiosz)

Van, akit nagyon alaposan meg kell ismerni ahhoz, hogy az ember rájöjjön: tulajdonképpen vadidegen számára. (Mary Tyler Moore)

Emlékezés

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit igazán szeretünk, azt sosem feledjük el. (Shakespeare)

Erkölcs

Meg kell mutassam az embereknek, hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem az erkölcs. És hogy nem a rendszerek a fontosak az emberiség életében, hanem a hűség, a tisztességés a jóakarat. (Wass Albert:Elvész a nyom)

Vannak gyarlóságok, amelyek ügyesen tálalva szebben mutatnak, mint akármely erény. (La Rochefoucauld)

Az aljasok szeretetét csak aljas módon lehet megnyerni. (Seneca)

Olyan erkölcsösségre van szükségünk, amely az élet szeretetén, a növekedés és a valódi sikerek örömén, nem pedig elnyomáson és tilalmakon alapul. (Goethe)

Élet

Gyémánthegyen állunk, de zsebünkben kavicsok vannak. (József Attila)

Az emberi élet legdrágább kincse az idő, nem lehet pótolni semmivel. S aki másokat várakoztat, időt lop el tőlük.... Akármi egyebet lop el, jóváteheti. De az ellopott időt nem lehet pótolni soha, semmivel. (Wass Albert: Kard és kasza)

Az élet komédia azoknak, akik gondolkodnak és tragédia azoknak, akik éreznek. (Horace Walpole)

Én azt gondolom, az erő mindig ott kezdődik, ha valaki ki meri mutatni, ami fáj, és soha nem ott, amikor valaki azt mutatja, hogy milyen rezzenéstelen arccal bír ki mindent. (Csernus Imre)

Erőszak

Senkit se irányíts erőszakkal a helyes útra. Elég ha te azon jársz. (Einstein)

Felelősség

A felelősség könnyen uralkodássá és birtoklássá fajulhat, ha oka nem a szeretet harmadik összetevője, a tisztelet. (Erich Fromm)

Gondolat, gondolkodás

A gondolatot szent jogként adja az élet. (Hugo)

Mindenkinek vannak buta gondolatai, csak az okosok elhallgatják. (Wilhelm Busch)

A gonosz gondolatok kérlelhetetlenek, és tetté akarnak válni. (Hugo)

Érezni és gondolkodni azért, hogy cselekedjünk : ez minden harmonikus élet törvénye. (Liszt Ferenc)

A szavak arra valók, hogy elrejtsék gondolatainkat. (Stendhal)

íahhoz, hogy rendet rakjunk a fejünkben, előbb meg kell néznünk, mi van benne. (Louise L. Hay)

 Gyávaság

A gyávaságot mindig a legkitűnőbb érvekkel lehet megmagyarázni.

Hallgatás

Aki bölcsen hallgat, sokat mond. A legtöbbet mondani a hallgatással lehet. (Tatiosz)

Sohasem szabad figyelmen kívül hallgatni azoknak a véleményét, akik hallgatnak. (Bernard Shaw)

Hála

A hála érzés, és mint ilyen megfoghatatlan, felmérhetetlen és emberi értékfogalmakkal ki nem fejezhető. Csak akkor van jogod számon tartani, ha Te tartozol vele másnak. Ez lelkiismereted feladata. (Wass Albert)

Házasság

Isten szerint a házasság addig tart, ameddig a szeretet. Az ördög szerint: a gyűlöletben is a halálig. (Gárdonyi Géza)

Amely házasságban nincs egysége két szívnek, az a házasság bűn. (Gárdonyi Géza)

Hazugság

A legkisebb hazugsághoz is legalább két ember szükséges: az egyik, aki mondja, a másik, aki elhiszi. (Halászi Aladár)

Aki hazugságban él, szereti az igazságot. (I. Bergman)

Az igaz az igazat, a hazug az igazát védi.

A hazug ember igazmondásával csak az a baj, hogy nem tudni, mikor mondta. (Halászi Aladár)

Vannak alkalmak, mikor a legnagyobb okosság abban áll, ha úgy teszünk, mintha semmit sem tudnánk. (Gracián)

Humor

Akiből hiányzik a humor, abból hiányzik az alázat, hiányzik a tisztánlátás, hiányzik a könnyedség. (Andre Comte-Sponville)

Semmi sem árulkodik jobban valaki jelleméről, mint az, hogy mit talál mulatságosnak. (Goethe)

Hűség

 

Emberek, akik feltűnően hamar igent mondanak, ritkán hűségesek.

Vigyázzon mindenki magára mielőtt meghajlik; nehéz felegyenesedni. (Eötvös József)

Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat. (Buddha)

Idő

Mondd meg, mivel töltöd az időt, és megmondom ki vagy. (Andersen)

Igazság

Ha igazad van, megengedheted magadnak,hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. (Mahatma Gandhi) 

Minden elhallgatott igazság méreggé válik. (Nietzsche)

Nem akkor leszünk magabiztosak, ha mindig igazunk van, hanem akkor, ha nem félünk a tévedéstől. (Peter T. McIntyre)

Az igazság felismerésének legnagyobb akadálya nem a hazugság, hanem az igazság látszata. (Lev Tolsztoj)

Igazságtalanságot viszonylag könnyű elviselni; ami fáj, az az igazság. (Henry Mencken)

Nehéz elhinni, hogy valaki igazat mond, mikor te az ő helyében hazudtál volna. (Henry Mencken)

Mondd az igazat, mondd a kellemeset, de ne mondd az igazat, ha kellemetlen, s ne mondd a kellemest, ha nem igaz. (Indiai mondás)

Irigység

Vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód reá, megközelíteni és megengesztelni beteg lelküket...Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, bátor és nemes közeledés, ami segíthet ez embereken. (Márai Sándor)

Jellem

Jellemünk szabja meg mindnyájunk végzetét. (Montaigne)

A magányban mindenre szert tehetünk, csak jellemre nem. (Stendhal)

Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk. (Aldous Huxley)

Képmutatás

A világ szeme előtt könnyebb jónak látszani, mint valóban jónak lenni. (Tatiosz)

Közönségesség

A főbűnök közül is a közönségesség a legszörnyűbb. (Wilson)

A közönséges ember a civilizáció átka.

Az emberi közönségesség korunkban oly reménytelen méreteket öltött, hogy nincs többé pedagógiai módszer, mely eredményesen tudna harcolni ellene. A tömeg reflexei már nem emberiek többé abban az értelemben, ahogyan a keresztény műveltség és a klasszikus ókori nevelés értelmében ismertük meg az emberit. (Márai Sándor)

Látszat

Aki a látszatra ügyel, elveszíti a lényeget.

A legtöbbször nem azt látjuk ami van, hanem azt, amit látni szeretnénk. (Ez néha nem baj)

Akik csak a szavak világában élnek, beérik szavakkal. (Tatiosz)

Lelkiismeret

Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más! Csak a lelkiismeret tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: "Vétkeztél." Vagy: "Jól van." A többi köd, füst, semmiség. (Márai Sándor)

A lelken való munkálkodás a legnehezebb munkák egyike. (C. G. Jung)

Magány

A magány ellentétpárja nem az, hogy nem vagy egyedül, hanem a meghitt közelség. (Richard Bach)

Magány ellen legjobb az egyedüllét. Több szem többet téved. (Képes Géza) 

A magánytól való félelem tanít meg bennünket a szeretetre. (Wei Hui)

Úgy élünk, ahogy álmodunk-egyedül. (Joseph Conrad)

Megbánás

Ha olyat tennél, amit másnap megbánnál, aludj délig. (Henry Youngman)

Mosoly

Szélvész nem űzheti el olyan sebesen a felhőket, mint a gondokat egyetlen mosoly. (Wass Albert)

Mindenkinek minden nap jár egy mosoly, egy simogatás és egy szeretlek szó.

A nevetés olyan seprű, amellyel lesöpörjük a szív pókhálóit...

Nélkülözés

Nélkülözéseink szülte elégedetlenségünk onnan származik, hogy azért, amink van, nem vagyunk elég hálásak. (Daniel Defoe)

Nő

A nő a természet bájos tévedése. (John Milton)

 A nő átmeneti lény az ember és az angyal között. (Balzac)

A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.(Weöres Sándor: A nő)

 Asszony nélkül semmi sem lehetséges, sem katonai erények, sem művészet, sem költészet, sem filozófia, még vallás sem. (Francis Watson)

A virág legyen illatos, a nő eszes. (Hugo)

Keresd az asszonyt. Cherchez la femme! (Dumas)

A nők úgy játszadoznak a szépségükkel, mint kisfiúk a zsebkésükkel. Megsebesítik magukat vele. (Hugo)

Egy asszony gyűlölete tíz férfi gyűlöletével felér. (Hugo)

Az anyákban van valami, ami alatta marad és fölébe is emelkedik a józan észnek. Az anyának ösztöne van. A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, az vezérli tetteit. (Hugo)

Optimizmus

Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.

Ostobaság

Az első gőgös mozzanatod, szavad, arcjátékod azt jelzi, hogy kezd rügyezni az ostobaságod. (Halászi Aladár)

Aki nem ismeri fel az ostobákat, maga is az. (Gracián)

Vannak emberek, akik mindig csak okos és helyénvaló dolgokat mondanak, és az ember mégis érzi, hogy ostobák.(Csehov)

Önismeret

Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet. (C. G. Jung)

Öröm

Tanulj meg örülni. Amíg örülsz, nincs időd arra, hogy bánatot okozz másnak. (Tatiosz)

Csak az igazi szükségletek szereznek igazi örömöket. (Voltaire)

A végletes fájdalom, csakúgy mint a végletes öröm, oly szertelen érzés, hogy nem tarthat sokáig. Az emberi szív nem élhet sokáig végletekben. (Hugo)

Őszinteség

Amilyen nagy benned az őszinteség, olyan mértékben teszel szert egyéb erényekre is. (Ward Mária)

Az őszinteség a személyiség varázsa. (Tatiosz)

Aki mindig vállalja magát, annak vihar és orkán nem árthat. Az őszinteség túlmutat önmagán. (Tatiosz)

Másokat meggyőzni könnyű. Önmagunkat meggyőzni sokkal nehezebb. (Oscar Wilde)

Azok, akik nem festők, ha egymásnak szólanak, vagy akár hosszabban beszélgetnek, csak a szemébe nézegetnek egymásnak. De akkor se a színeit, vonalait nézik a másik szemének, hanem a mozgását. Mert a szem egészít a mondáson. A szem mondja meg, amit a mondás elrejt, vagy céloz, vagy hamisít. (Gárdonyi Géza)

Sport

Akár egy kicsike úszómedencébe esik bele valaki, akár a nyílt tenger kellős közepébe, mindenképpen úsznia kell. (Platon)

Legyőzni önmagunkat, ez az egyetlen tökéletes győzelem. (Peguy)

Szabadság

Ki szabad igazán? Az, aki nem rabja saját szenvedélyeinek és mások szeszélyeinek. (Glinka)

Szenvedély

Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. (Weöres Sándor: A vágyak idomítása)

A szenvedélyek olyanok, mint a vulkánok: állandóan morajlanak, de csak időközönként törnek ki. (Flaubert)

Szeretet, szerelem

Ha valaki megbántott, nem szeretted eléggé. (Japán közmondás)

Akit szeretnek,sosem öregszik meg, szerelmese szemében mindig tizenhét éves marad, és kócos haját, könnyű, nyári ruháját ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban. (Szerb Antal)

Különös dolog az adás képessége. Megtanít arra, hogy a tárgyak és a szeretet osztogatható kincsek. Minél több emberhez vándorolnak, nem kevesebb lesz belőlük, hanem több. (Schaffer Erzsébet)

Megtanultam, hogy a szerelmi bánat a legkisebb a világon. (Ady Endre)

Ha szavakat találsz egy érzésre, meg is hódítod magadnak. (Henry Roth)

Az egyik percben nincs semmid, a másik percben meg többet kapsz, mint amit el tudsz fogadni. (Paulo Coelho)

A legnagyobb energia a szeretet. (Bhagwan S. Rajneesh)

A szerelem gyönyörűséges virág, de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak ahhoz, hogy irtózatos szakadék szélén szedjük. (Stendhal)

Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet: szeretetet zsarolni. (Márai Sándor)

Aki őszintén szeret, az nem csupán ezt vagy azt ad, hanem mindenestől egész lényét nyújtja. (A. Kolping)

Ahol az igazságról vitatkoznak, sír ott a szeretet. (Szent Ágoston)

A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is. (Wass Albert: Hagyaték)

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. (Mahatma Gandhi)

A szeretet az egyetlen kulcs, amellyel bármely szív kincseskamráját kinyithatod. Csak rajtad áll, hogy mikor helyezed a kulcsot a zárba. (Simon András)

Addig nem lesz békesség ezen a földön amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés, amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot, békességgé a háborúságot és szabadsággá a rabságot. (Wass Albert: Karácsonyi üzenet)

Minden halálos szerelem halálos unalom lesz, ha sokáig tart. (Juhász Gyula)

A szeretet nem ismeri fel önnön mélységét, míg az elválás órája el nem következik. (Gibran)

Mindaddig, amíg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. (Mahatma Gandhi)

A nő barátait elfelejti, szerelmeit soha. A férfi szerelmeit elfelejti, barátait soha. (Hamvas Béla)

A szeretet csak szeretésnek lehet jutalma. (Deák Ferenc)

A legfontosabb, amit egy apa tehet a gyermekeiért, hogy szereti az anyjukat. (Theodore M. Hesburgh)

Megtanultam, hogy várni a legnehezebb, és szeretnék hozzászokni, tudni, hogy velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem. (Paulo Coelho)

Az igazi szerelem sokban hasonlít a gyermekkorhoz: megvan benne ugyanaz a meggondolatlanság, oktalanság, pazarlás, kacagás és sírás. (Honoré de Balzac)

Akit szeretünk, annak mindenhez joga van, még arra is, hogy ne viszonozza szerelmünket. De nem haragudhatunk rá, csak magunkra, hogy méltatlanok vagyunk a szeretetére. (Romain Rolland)

Ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak. (Ramuz)

Nem érez, aki érez szavakkal mondhatót. (Vörösmarty)

A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba, és gyakran tovább zöldül a szív romjain. (Hugo)

Vigyázzunk, hogy amivel bámulatot akarunk kelteni, ne legyen nevetséges és undorító. (Seneca)

A bizonytalan ember szerelme mindig csak illúzió- az nem szerelem. (Csernus Imre)

Aki sajátmagába szerelmes, annak nincsenek vetélytársai. (Benjamin Franklin)

Ha a szeretett lény alacsonyrendű, a szerető is lealacsonyul. (Leonardo da Vinci)

Megismertem Vénuszt és rettentő hatalmát, Melytől nincs oltalom, ha egyszer lecsap rád. (Racine)

Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet. (Wass Albert)

 

Szorongás

Minden negativitás a jelen tagadásából származik. A szorongás, az aggodalom, a feszültség, a stressz, a nyugtalanság -a félelem összes formája- a túl sok jövő, és a nem elég jelen okozata. A jelen a valóság, amely feloldja a múlt és a jövő illúzióját. (Eckhart)

Tanítás

A tanítás nem egy üres vödör feltöltése, hanem a tűz meggyújtása. (W.B.Yeats)

Alapos, átgondolt, maradandó tudást csak könyvekből szerezhetünk...

Tehetség

Az embernek hinnie kell abban, hogy egy bizonyos dologhoz  tehetsége van, és ezt a célt el kell érni, kerüljön bármibe. (Madame Curie)

Türelem

Ez az emberi képesség, melyre legnehezebben tehetünk csak szert, ez a tulajdonság, mely ellen lényünk legtitkosabb ösztönei lázadoznak, mert halandók vagyunk, mert időnk kimért, mert csillagunk lefut: ez a legfájdalmasabb kötelesség, önmagunkkal, sorsunkkal s annak legmélyebb értelmével, munkánkkal szemben. (Márai Sándor)

Unalom

Az unalmas alakok két csoportra oszthatók: akiknek megvan a saját kedvenc témájuk és akiknek nincs szükségük témára. (A.A. Milne)

Utazás

Utaznom kell, hogy fenékig ürítsem az életet...(Tennyson)

Vágy

Azt ne feledd, ahogyan cselekszel, olyanná válsz, s amilyenek vágyaid, olyan lesz végzeted, tehát így élj! (Anatole Hongrois)

Várakozás

Megtanultam, hogy várni a legnehezebb, és szeretnék hozzászokni, tudni, hogy velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem. (Paulo Coelho)

Világ

A világ egy tragédia azoknak, akik éreznek, de egy vígjáték azoknak akik gondolkoznak. (Horace Walpole)

Vita

A legtöbb vitában nem valamely tételt védünk, hanem - önmagunkat. (Paul Valéry)

Vonzerő

A vonzerő az, amivel úgy kapunk pozitív választ, hogy nem is kérdeztünk semmit. (Albert Camus)Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 211
Heti: 502
Havi: 3 981
Össz.: 2 545 908

Látogatottság növelés
Oldal: Aforizmák, bölcsességek
Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja - © 2008 - 2024 - esolivia.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »